مقاومت کورین در برابر مواد شیمیایی

مقاومت کورین در برابر مواد شیمیایی

میز آزمایشگاهی کورین


مقاومت کورین در برابر مواد شیمیایی

کورین بدلیل مقاومت بالای خود در برابر مواد شیمیایی در بسیاری از محیط های ازمایشگاهی و بیمارستان ها مورد استفاده قرار میگیرد.

میز های آزمایشگاهی کورین در بسیاری از مکان ها مورد اسفاده قرار میگیرد.
در فایل زیر میتوانید مواد شیمیایی و اثرات آن بر روی سنگ کورین را مشاهده نمایید.
مواد شیمیایی زیر بر روی صفحات کورین تاثیری نخواهند داشت.
مقاومت کورین در برابر مواد شیمیایی

– Acetic acid (10%)
– Ammonia
– Amyl acetate
– Ball point pen
– Bleach (household type)
– B-4 body conditioner
– Carbon disulfide
– Citric acid (10%)
– Cigarette (nicotine and tar)
– Cooking oils
– Cupra ammonia
– Ethanol
– Ethyl ether
– Gasoline
– Grape juice
– Household soaps
– Hydrogen peroxide
– Ketchup
– Lipstick
– Methanol
– Methyl orange (1%)
– Mineral oil
– Nail polish
– N-hexane
– Pencil lead
– Permanent marker pen
– Soapless detergents
– Sodium hydroxide solution (5,10,25,40%)
– Sodium sulfate
– Sugar (sucrose)
– Sulfuric acid (25,33,60%)
– Tetrahydrofuran
– Tomato juice
– Uric acid
– Washable inks
– Xylene
– Acetone
– Ammonium hydroxide (5,28%)
– Amyl alcohol
– Benzene
– Blood
– Butyl alcohol
– Carbon tetrachloride
– Calcium thiocyanate (78%)
– Coffee
– Cottonseed oil
– Dishwashing liquid/powders
– Ethyl acetate
– Formaldehde
– Gentian violet
– Hair dyes
– Hydrochloric acid (20,30,37%)
– Iodine (1%)
– Lemon juice
– Mercurochrome (2%)
– Methyl ethyl ketone
– Methyl red (1%)
– Mustard
– Naphthalene
– Olive oil
– Perchloric acid
– Shoe polish
– Sodium bisulfate
– Soy sauce
– Sulfuric acid (25,33,60%)
– Tea
– Toluene
– Urea (6%)
– Vinegar
– Wine
-Zinc Chloride

مقاومت کورین در برابر مواد شیمیایی
مواد زیر بر روی صفحه کورین تاثیر میگذارند و از تماس این مواد با صفحه کورین باید اجتناب نمود
The following chemical reagents may affect the surface complete removal. Frequent and/or prolonged exposure to these reagents should be avoided.
مقاومت کورین در برابر مواد شیمیایی
– Acetic acid (90,98%)- Acid drain cleansers
– Chlorobenzene
– Chloroform (100%)
– Chromic trioxide acid
– Cresol
– Dioxane
– Ethyl acetate
– Equalizing mix (50/50)
– Film developer
– Formic acid (50,90%)
– Furfural
– Glacial acetic acid
– Hydrofluoric acid (48%)
– Luralite mix (50/50)
– Methylene chloride based products such as paint removers,
brush cleansers and some metal cleansers
– Nitric acid (25,30,70%)
– Phenol (40,85%)
– Phosphoric acid (75,90%)
– Sulfuric acid (77,96%)
– Trichloroacetic acid (10,50%)
– 3M Avagard™ D
مقاومت کورین در برابر مواد شیمیایی

صفحهات کورین بدون خلل و فرج هستند.

اگر مایعی بر روی سطح کورین بریزد در سطح می ماند و به داخل سنگ نفوذ نمی کند.
با این حال، برخی مواد شیمیایی و اسیدهای قوی، ممکن است موجب لکه، آسیب و تغییر رنگ سطح شوند.

از این دست مواد شیمیایی می توان به اسیدهایی قوی مثل سولفوریک اسیدِ غلیظ، حلال های کلری مثل کلروفروم ، یا حلال های ترکیب شده‌ی قوی مثل پاک کننده های رنگی اشاره کرد.
مقاومت کورین در برابر مواد شیمیایی

به همین علت، نباید از مواد شیمیایی قوی برای شست و شوی سنگ کورین استفاده کرد.

هرچند سنگ کورین برای کانتر و میز آزمایشگاه از مناسب ترین انتخاب ها است، اما شرایط نصب برای هر سطح متفاوت است.
برای مثال، عوامل زیر در تعیین محل نصب کورین در آزمایشگاه مهم است و باید به آن ها توجه کرد:

  • نوع ماده شیمیایی مورد استفاده در آزمایشگاه و سطح مدنظر
  • غلظت مورد استفاده از ماده شیمیایی
  • دفعات و مدت زمان تماس مستقیم سطح با ماده ی شیمیایی
  • شیوه های نگهداری و تمیز کردن سطح سنگ

×