خبرها, اخبار کورین و کوارتز

img

لیست قیمت جدید کورین

28-07-1395, 02:20

قیمت سنگ کورین سامسونگ برای هر ورق کورین بالا رفته است
بدین صورت لیست قیمت جدید کورین سامسونگ نیز تغییر کرده است:
 
لیست قیمت جدید کورین:
 
سالید و سندد: 1.000.000
اسپن: 1.245.000
 
لیست قیمت جدید کورین سامسونگ جهت اجرا نیز دچار تغییر شده است:
 
که قیمت کورین سامسونگ از متری 500 تومان شروع میشود
 
برای دریافت لیست قیمت کورین و لیست قیمت کورین سامسونگ با دفتر تماس بگیریذ:
 
88511514
 
لیست قیمت کورین سامسونگ
لیست قیمت سنگ کورین