خبرها

» » فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس
img

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

9-07-1398, 22:34

فروش و رنگ ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس
 
کورین سازه نماینده ورق کورین سامسونگ استارون ، الجی ، هنکس و کورین های ایرانی اورانوس ، سوپراستون ، تکسانیت ، آتیستون ، کومه نیکا ، میسی میباشد . ابعاد ورق کورین 366*76 سانتی متر با ضحامت 12 میل است . دسته بندی کورین بر اساس دانه بندی میباشد بدین صورت که هر چه دانه های روی صفحه درشت تر باشند و یا دانه های شیشه ای یا اکلیلی داشته باشد .
در جدول زیر نمونه قیمت ورق های کورین سامسونگ ، هنکس ، الجی و کورین ایرانی را مشاهده خواهید نمود :
 
لیست قیمت ورق کورین سامسونگ استارون :

نام کد         قیمت ورق(ریال)
ورق کورین سامسونگ استارون سالید     27920000 
ورق کورین سامسونگ استارون سندد   34860000 
ورق کورین سامسونگ استارون اسپن   32940000
ورق کورین سامسونگ استارون پبل و متالیک    37830000 
ورق کورین سامسونگ استارون تالوس و کواری    41850000 
 ورق کورین سامسونگ استارون تمپست   553500000 

لیست قیمت ورق کورین هنکس کره :
 
نام کد         قیمت ورق(ریال)
ورق کورین هنکس سالید     32320000 
ورق کورین هنکس سندد   32320000 
ورق کورین سامسونگ استارون اسپن   32320000
ورق کورین سامسونگ استارون پبل و متالیک    37830000 
ورق کورین سامسونگ استارون تالوس و کواری    41850000 
 ورق کورین سامسونگ استارون تمپست   590000000 

لیست قیمت ورق کورین ایرانی اورانوس :
 
نام کد         قیمت ورق(ریال)
 اورانوس GR1     2090000 
اورانوس GR2   2170000 
اورانوس GR3  2350000
اورانوس GR4   2790000 
اورانوس GR175    2090000 
اورانوس GR178   2090000 
 
 
در زیر نمونه های کورین رو مشاهده خواهید نمود :

گروه سالید یا بدون دانه

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

ON095

 BW010  SERENE  SB022

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

  

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 


 
   
 SC052  SU053    

گروه سندد  SANDED که شامل دانه های ریز بر روی صفحه کورین میباشد 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 
SV430  SS440  SM421
فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس  فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس  فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس 
 SO423  SM453  WP410
فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس  فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس  فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس 
 SI414  SB412  TUNDRA
فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس  فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس   
 SL443  WP410  

گروه اسپن
 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 
 AB632 AG612  AP640 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 
 WP410 AL650  AS610 

گروه پبل و متالیک

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 
PT857  PEBBLE  PB870 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 
PC851  PS820  PG840 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 
 PS820 EB545  EG595 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 
 EC596 ES581   ES558

تالوس

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 
 QM289 QL257  QL287 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 
 QS287    QM242 TO310 

تمپست

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 
 FB147 FB154  FC116 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 
     

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 
 FH114  FI187 FP100 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 

فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس

 

 
 FM111  FR148  FR124
فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس  فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس  فروش ورق کورین ایرانی ، الجی ، سامسونگ ، هنکس 
 SHELL  FS137  FP112